Regulamin serwisu§1 Postanowienia wstępne


 1. Użytkownik – przedsiębiorca lub osoba prawna posiadająca konto w ramach serwisów prowadzonych przez Dostawcę.
 2. Konsultant – osoba posiadająca konto w systemie telemarketing365.pl założone przez użytkownika
 3. Dostawca - Limtel sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowej 2, 10-417 Olsztyn o numerach NIP 739-379-23-60 i REGON wpisana do KRS pod numerem 0000358690 przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy o kapitale zakładowym 159300 zł opłaconym w całości. Limtel sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 9118.
 4. Usługa - czynność wykonywana przez Dostawcę na rzecz użytkownika polegająca na zapewnieniu infrastruktury do tworzenia i użytkowania systemów typu IVR (ang. Interactive Voice Response) charakteryzująca się parametrami określonymi w §2 regulaminu i dostępnymi na stronach internetowych telemarketing365.pl
 5. System - ogół rozwiązań informatycznych Limtel sp. z. o.o. służących do zapewnienia Usług
 6. Usługa Gotowa - Usługa, która została kompleksowo opracowana przez Dostawcę, nieudostępniająca klientowi dostępu do mechanizmów programistycznych.


§2 Charakter Usługi


 1. Dostawca świadczy usługi w technologii VoIP umożliwiające nawiązywanie połączeń głosowych z poziomu strony WWW z użyciem technologii VoIP.
 2. Dostawca zapewnia numery ze wszystkich stref numeracyjnych w Polsce.
 3. Dostawca świadczy usługi tylko dla firm.
 4. Dostawca nie zapewnia oraz nie zezwala na inicjowanie jakikolwiek połączeń ze służbami ustawowo powołanymi do niesienia pomocy (numery alarmowe w myśl Prawa Telekomunikacyjnego)
 5. Usługi świadczone przez Limtel sp. z o.o. nie są publicznie dostępnymi usługami telefonicznymi w myśl Prawa Telekomunikacyjnego. Nie podlegają więc obowiązkom wynikającym z Art. 66, 67, 71 tejże ustawy oraz innych stosujących się do publicznie dostępnych usług telefonicznych
 6. Dostawca nie zezwala na tworzenie w ramach systemu usług bezpośrednio odpowiedzialnych za ludzkie życie, zdrowie lub mienie. Żadne z Usług Gotowych nie są numerami alarmowi, w myśl Prawa Telekomunikacyjnego, aczkolwiek dopuszcza się używane ich do całodobowego kontaktu Klienta ze związanymi z nim podmiotami, również w nagłych przypadkach.


§3 Konto i płatności


 1. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Systemie. Wszystkie jego Usługi są przypisane do tego konta i w ramach salda tegoż konta rozliczne
 2. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych podczas rejestracji konta i wskazania adresu email do którego nie mają dostępu osoby trzecie
 3. Użytkownik może w każdej chwili skasować swoje konto. Środki na nim zgromadzone przepadają z chwilą usunięcia użytkownika z bazy danych.
 4. Dostawca może skasować konto Użytkownika bez podania przyczyny informując o tym Użytkownika nie później jak 21 dni wcześniej. Środki na nim zgromadzone zostaną zwrócone na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy
 5. Dostawca będzie dążył do wyjaśnienia wszelkich budzących wątpliwości spraw jednocześnie zastrzegając sobie prawo do natychmiastowego zablokowania lub skasowania konta, jeżeli użytkownik złamał warunki korzystania z serwisu lub takiej czynności zarządzały upoważnione organy państwowe. W przypadku skasowania konta w takich okolicznościach, środki zgromadzone na koncie nie ulegają zwrotowi
 6. Zablokowane konto zostaje odblokowane, gdy wyjaśnione zostaną okoliczności, które byłby przyczyną podjęcia takiej akcji
 7. Dostawca zastrzega sobie prawo do skasowania konta, które przez okres co najmniej 30 dni ma ujemne lub zerowe saldo
 8. Dostawca nie pobiera żadnych danych związanych z przelewami bankowymi, kartami kredytowymi i danymi osobowymi z nimi związanymi. Wszelkie płatności w systemie są realizowane za pomocą zewnętrznych firm takich jak dotpay i paypal.
 9. Użytkownik ma prawo doładować konto prepaid poprzez kanały płatności elektronicznej, fakturę pro-formę lub kupon promocyjny
 10. W przypadku płatności elektronicznej Dostawca zaksięguje wpłatę w momencie otrzymania elektronicznego potwierdzenia z banku. Realizacja przelewu elektronicznego jest zależna od systemu bankowego i może zając do 72 godzin
 11. Wpłata zostaje zaksięgowana z datą otrzymania potwierdzenia bankowego. Do każdego zamówienia Dostawca wystawi Fakturę VAT.
 12. Użytkownik aby otrzymać fakturę na firmę musi przed doładowaniem uzupełnić dane szczegółowe, w przeciwnym wypadku Dostawca wystawi fakturę imienną
 13. W przypadku płatności fakturą pro-formą dostawca doładuje konto w momencie otrzymania potwierdzenia przelewu. Wystawi fakturę w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia bankowego
 14. Dostawca przesyła tylko faktury w formie elektronicznej w postaci obrazu PDF. Dostawca nie wysyła faktur w sposób tradycyjny. Faktury są do pobrania w dziale płatności po zalogowaniu i wysyłane na email z momentem ich wpisania w systemie
 15. Dostawca na 30,14,7,3,2,1 i w dniu wygasania wyśle użytkownikowi przypomnienie o płatności, jeżeli saldo konta prepaid zagraża ich odnowieniu
 16. Dostawca będzie naliczał opłaty w modelu postpaid lub pobierał z konta w modelu prepaid za usługi abonamentowe dodane w systemie telemarketing365.pl. Jeżeli użytkownik nie chce kontynuować przedłużania wykupionych usług powinien je deaktywować przed datą odnowienia kanału telemarketingowego.


§4 Rozliczenia


 1. Aktualny cennik dostępny jest na specjalnej zakładce w serwisie o nazwie "cennik"
 2. Cennik może ulec zmianie w dowolnym momencie, bez konieczności powiadamiania użytkownika jeżeli zmiana nie dotyczy warunków zawartej przez niego dotychczasowej umowy.
 3. Zmiana cennika i parametrów usługi nie wpłynie na wykupione usługi. W wypadku zmiany parametrów i ceny usługi dostawca powiadomi w formie mailowej użytkownika, który będzie miał prawo rezygnacji z usługi
 4. Dostawca pobiera opłaty okresowe w postaci abonamentu jak i jednorazowe przy wykorzystaniu określonego parametru do którego należy: nawiązywanie wychodzących i przychodzących połączeń telefonicznych, wysyłanie sms, rejestrowanie nagrań
 5. Opłata za usługi zgodne z cennikiem jest pobierana na dwa sposoby:
  1. W modelu prepaid. Opłata abonamentowa jak i opłaty jednorazowe pobierane są zgodnie z dostępnymi środkami na koncie prepaid użytkownika
  2. W modelu postpaid. Opłata abonamentowa jak i opłaty jednorazowe naliczane są do wysokości limitu konta przyznanego przez Dostawcę. Do 3 dnia każdego miesiąca dostawca wystawi fakturę VAT zgodną z naliczonymi opłatami z 5 dniowym terminem płatności. W wypadku braku płatności w terminie dostawca zablokuje dostęp do usługi.
 6. W przypadku kiedy konto prepaid nie zawiera wystarczających środków na pokrycie opłaty abonamentowej lub płatność nie została dokonana w terminie usługa zostanie wyłączona. Użytkownik będzie miał prawo wznowienia usługi za opłatą karną w wysokości 120.00 zł brutto w ciągu 7 dni od daty usunięcia usługi. Po upłynięciu tego terminu usługa zostanie trwale usunięta z konta Użytkownika.
 7. Numer telefonu po trwałym usunięciu nie będzie dostępny w systemie przez okres 6 miesięcy. Użytkownik może zwrócić się z prośbą o przywrócenie określonego numeru telefonu. Dostawca może przywrócić użytkownikowi numer telefonu jeżeli ten nie został wykupiony przez innego użytkownika. Numer telefonu w okresie niedostępności może być przywrócony tylko i wyłącznie na konto Użytkownika, który ostatni z niego korzystał. Przywrócenie ręczne numeru telefonu to koszt 499.00 zł brutto
 8. Opłaty jednorazowe pobierane są za każdą akcję poza planem abonamentowym. Ceny konkretnych akcji określone są w dostępnym cenniku.
 9. Opłaty za obsługę połączenia wychodzącego pobierane są jednorazowo niezależnie od długości rozmowy
 10. Opłaty za obsługę połączenia wychodzącego naliczane są w odstępach sekundowych zgodnie z cennikiem usług abonamentowych w zależności od rodzaju operatora do którego nawiązywane jest połączenie.
 11. W przypadku korzystania z usługi prepaid dostawca w momencie połączenia blokuje odpowiednią ilość środków wymaganą do przeprowadzenia połączenia o maksymalnej długości dopuszczalnego połączenia a w przypadku nie wykorzystania pełnej ich ilości zwraca środki natychmiast po zakończeniu połączenia


§5 Polityka prywatności


 1. Wszelkie dane osobowe obecne pobierane przez Dostawcę i dostępne w systemie telemarketing365.pl są niezbędne do realizacji Usług, płatności i kontaktu z klientem
 2. Użytkownik ma prawo zmienić i poprawiać swoje dane w wyznaczonym do tego miejscu na stronie www
 3. Użytkownik oświadcza, że wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dostawcę na potrzeby świadczonych przez Dostawcę usług.
 4. Użytkownik zezwala na wykorzystywanie danych kontaktowych w celach marketingowych firmy Dostawcy lub podmiotów z nim powiązanych
 5. Dostawca zobowiązuje się do nie udostępniania osobom trzecim danych osobowych czy adresowych Użytkownika, chyba że w wyniku żądań podmiotów państwowych uprawnionych do tego wedle obowiązującego prawa.
 6. Dostawca oświadcza, że na swojej stronie wykorzystuje technikę “cookies”. Użytkownik akceptuje politykę cookies na stronach internetowych Dostawcy
 7. Dostawca zobowiązuje się do nie wykorzystywania danych wprowadzonych przez Użytkownika do systemu telemarketing365.pl zarówno na potrzeby własne jak i podmiotów trzecich.
 8. Dostawca zapewnia dostęp do kodowanego kanału SSL w celu zabezpieczenia poufności przesyłanych informacji w sieci Internet.


§6 Gwarancja i dostępność


 1. Dostawca nie odpowiada za żadne straty lub szkody faktyczne lub domniemane, jakie może ponieść Użytkownik w wyniku działania lub niedostępności Usługi
 2. Dostawca gwarantuje dostępność usługi na poziomie 98% w skali miesiąca. Jeżeli dostępność usług znajdzie się na niższym poziomie, Użytkownik ma prawo zażądać odszkodowania wysokości proporcjonalnej do podstawowej opłaty miesięcznej za Usługę, zależnej od ilości godzin w jakich system nie pracował
 3. Dostawca dokłada wszelkich starań by dane użytkownika zostały zabezpieczone przed utratą i wdrożył stosowne mechanizmy archiwizacji. Nie zwalnia to Użytkownika z konieczności przechowywania kopii zapasowych istotnych dla niego danych
 4. Dostawca obowiązuje się informować o zaplanowanych interwencjach serwisowych powodujących przerwanie pracy Systemu co najmniej 24h przez interwencją poprzez wskazane przez Użytkownika media
 5. Mając na uwadze dobro ogółu Użytkowników, dostawca zastrzega sobie prawo do niezaplanowanych interwencji serwisowych w wypadku awarii Systemu lub konieczności naprawy krytycznego błędu
 6. Dostawca ma prawo odmowy świadczenia Usługi lub wypowiedzenia Usługi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku możliwości technicznych do świadczenia Usług
 7. Dostawca przechowuje dane dodane do systemu telemarketing365.pl przez użytkownika przez okres 3 miesięcy od dnia ostatniej płatności. Po tym czasie Dostawca może skasować dane użytkownika wraz z nagraniami telefonicznymi
 8. Dostawca w swoim systemie przechowuje dane tekstowe a także dane multimedialne w postaci nagrań audio, które użytkownik może w dowolnym momencie archiwizować.


§7 Warunki korzystania z serwisu.


 1. Zabrania się użytkowania Systemu w celach niezgodnych z polskim prawem w szczególności do czynów noszących znamiona oszustwa, złośliwego i powtarzającego nagabywania (tzw. stalking) lub godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich
 2. Zabrania się czynności mogących zachwiać stabilnością i dostępnością Systemu
 3. Zabrania się jakichkolwiek prób nieautoryzowanego dostępu do danych i przełamywania mechanizmów bezpieczeństwa Systemu
 4. W obrębie Usługi można podawać tylko i wyłącznie numery telefonów i adresy email:
  1. których jest się właścicielem lub są one własnością Firmy korzystającej z Konta
  2. osób, które wyraziły zgodę na wykorzystanie tych danych
  3. pochodzące z legalnie nabytych lub publiczne dostępnych baz danych
 5. Użytkownik obowiązuje się do usunięcia numerów telefonów i adresów email z Systemu, jeżeli takie będzie życzenie ich właścicieli
 6. Zabrania się wydzwaniana na numery telefonów zawarte w tzw. “Do Not Call Lists” obecne m.in. w takich państwach jak USA, UK, Kanada, Australia, Nowa Zelandia
 7. Użytkownik wydzwaniający na numery poza granicami kraju jest zobowiązany przestrzegać regulacji prawnych obowiązujących w tych krajach
 8. Pole nadawcy każdej wiadomość SMS wysłanej z serwisu zawiera losowy numer telefonu. Pole to może zostać zmienione na podstawie odrębnych ustaleń Użytkownika z Dostawcą
 9. Za treść połączeń, SMSów i wiadomości email odpowiada Użytkownik.
 10. Zabrania się używania jakichkolwiek materiałów (w szczególności nagrań audio) na których wykorzystywanie Użytkownik nie posiada praw
 11. Nie dopuszcza się wykonywania połączeń w godzinach nocnych (22-6) w strefie czasowej odbiorcy połączenia. Nie dotyczy to przekierowywania połączeń do konsultantów
 12. Z jednego konta telemarketera, supervisora lub administratora może korzystać jedna osoba w tym samym czasie. W przypadku zalogowania się innej osoby na te same dane użytkownik dotychczasowo zalogowany w systemie zostanie automatycznie wylogowany.
 13. W celu korzystania z serwisu użytkownik musi posiadać:
  1. Komputer podłączony do sieci Internet
  2. Przeglądarkę Chrome powyżej wersji 40.x lub Firefox powyżej wersji 35.x
 14. W celu utrzymania stabilnego połączenia telefonicznego wymagana jest przepustowość łącza wychodzącego co najmniej 128 Kbit/s na jednego korzystającego użytkownika


§8 Postanowienia końcowe


 1. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2015 do odwołania
 2. Dostawca zastrzega możliwość zmiany regulaminu. O zmianie poinformuje na swojej stronie internetowej co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem jej w życie
 3. Wszelkie nierozwiązane polubownie spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.

Gotowy? Zarejestruj się teraz i zacznij sprzedawać przez telefon

Testuj za darmo przez 30 dni!

KLIKNIJ ABY SIĘ ZAREJESTROWAĆ